השלמת הון עצמי ליזמים

דף הבית » השלמת הון עצמי ליזמים

הלוואות השלמת הון עצמי
ליזמים

דף הבית » השלמת הון עצמי ליזמים

השלמת הון עצמי ליזמים

קבוצת DOI מעמידה הלוואות בעבור פרויקטים בתחום המגורים בישראל, אשר מלווים על ידי המערכת הבנקאית, הזקוקים לגוף שיספק השלמה להון העצמי הנדרש בליווי הבנקאי או בליווי חוץ בנקאי כגון קרנות מימון המספקות ליווי בנקאי מלא לפרויקט ועדיין זקוקות למשלים הון. פתרון מימוני זה מופנה ליזמים וקבלנים בעלי ידע וניסיון מוכח בניהול וייזום פרויקטים בתחום המגורים לרבות אכלוסם.

קבוצת DOI פועלת בתחום השלמות הון עצמי למעלה מ – 15 שנים ובכך מהווה אחת החברות הוותיקות בתחום והינה בעלת ניסיון רב בעולם זה עבור פרויקטים שונים בתחום הבניה.
במרוצת השנים העמידה הקבוצה הלוואות השלמות הון ברחבי הארץ לטובת יזמים שונים ועם חלקם התגבשה מערכת יחסים עסקית ארוכת שנים, אשר במהלכן נוצרו שיתופי פעולה אסטרטגיים.

העמדת הלוואות השלמת הון לטובת פרויקט נדלני הינו תהליך הנחלק לשני שלבים עיקריים, בשלב הראשון נעשית בדיקה ראשונית הכוללת בחינת הניסיון והפרופיל העסקי ליזם ומנהליו, במהלך בדיקה זו נבחנים פרויקטים מהעבר שהסתיימו, יכולות ניהול, ידע וניסיון, תוך התמקדות בתחום הבניה למגורים. בשלב השני, נבחן הפרויקט הספציפי תוך שימת דגש על מספר נקודות מפתח הכוללות בחינת מלוא נתוני הקרקע לרבות התרים תבעו"ת, בעלויות, הסכמים, עלויות בניה, מחירי מכירה וכיוצא בזה, ניתוח כלכלי חשבונאי ומשפטי ופוטנציאל הרווח.

במידה ובדיקות הנאותות והכדאיות מראות על פוטנציאל חיובי הגלום בפרויקט, אנו בקבוצת DOI נגבש התקשרות חוזית המבטיחה את החברה ומאפשרת ליזם חופש פעולה בהתאם לצרכיו.
בכפוף להתקיימות התנאים המתלים, קבוצת DOI תעמיד לאותן חברות השלמות הן עצמי ובמידת הצורך תגייס את הליווי הבנקאי עבור היזם באמצעות הקשר האישי עם סקטורי נדל"ן.

ליצירת קשר לתאום פגישה אישית

השלמת הון עצמי ליזמים

קבוצת DOI מעמידה מימון בעבור פרויקטים בתחום המגורים בישראל, אשר מלווים על ידי המערכת הבנקאית, הזקוקים לגוף שיספק השלמה להון העצמי הנדרש בליווי הבנקאי או בליווי חוץ בנקאי כגון קרנות מימון המספקות ליווי בנקאי מלא לפרויקט ועדיין זקוקות למשלים הון. פתרון מימוני זה מופנה ליזמים וקבלנים בעלי ידע וניסיון מוכח בניהול וייזום פרויקטים בתחום המגורים לרבות אכלוסם.

קבוצת DOI פועלת בתחום השלמות הון עצמי למעלה מ – 15 שנים ובכך מהווה אחת החברות הוותיקות בתחום והינה בעלת ניסיון רב בעולם זה עבור פרויקטים שונים בתחום הבניה.
במרוצת השנים העמידה הקבוצה הלוואות השלמות הון ברחבי הארץ לטובת יזמים שונים ועם חלקם התגבשה מערכת יחסים עסקית ארוכת שנים, אשר במהלכן נוצרו שיתופי פעולה אסטרטגיים.

העמדת הלוואות השלמת הון לטובת פרויקט נדלני הינו תהליך הנחלק לשני שלבים עיקריים, בשלב הראשון נעשית בדיקה ראשונית הכוללת בחינת הניסיון והפרופיל העסקי ליזם ומנהליו, במהלך בדיקה זו נבחנים פרויקטים מהעבר שהסתיימו, יכולות ניהול, ידע וניסיון, תוך התמקדות בתחום הבניה למגורים. בשלב השני, נבחן הפרויקט הספציפי תוך שימת דגש על מספר נקודות מפתח הכוללות בחינת מלוא נתוני הקרקע לרבות התרים תבעו"ת, בעלויות, הסכמים, עלויות בניה, מחירי מכירה וכיוצא בזה, ניתוח כלכלי חשבונאי ומשפטי ופוטנציאל הרווח.

במידה ובדיקות הנאותות והכדאיות מראות על פוטנציאל חיובי הגלום בפרויקט, אנו בקבוצת DOI נגבש התקשרות חוזית המבטיחה את החברה ומאפשרת ליזם חופש פעולה בהתאם לצרכיו.
בכפוף להתקיימות התנאים המתלים, קבוצת DOI תעמיד לאותן חברות השלמות הן עצמי ובמידת הצורך תגייס את הליווי הבנקאי עבור היזם באמצעות הקשר האישי עם סקטורי נדל"ן.

ליצירת קשר לתאום פגישה אישית

סיפורי‭ ‬הצלחה‭ ‬ואתגרים‭ ‬שנפתרו‭ ‬לאחרונה

פרויקט להקמת 33 יח"ד בשכונת נווה זמר ברעננה: היזם, חברה וותיקה שפועלת בעיקר באזור השרון, חתמה על הסכם קומבינציה לטובת הקמת פרויקט למגורים. הפרויקט מומן באמצעות ליווי בנקאי סגור של בנק לאומי. קבוצת DOI  העמידה 5 מיליון ₪ לטובת ההון העצמי בפרויקט. הפרויקט הסתיים בהצלחה וברווח גבוה משמעותית מהרווח המשוער בדוח האפס. DOI קיבלה חזרה את קרן ההלוואה בתוספת מנגנון של ריבית בתוספת רווחים מהפרויקט.

פרויקט בוטיק להקמת 16 יח"ד בכפ"ס: השלמת הון לעסקת קומבינציה לטובת הקמת פרויקט מגורים. הפרויקט מומן באמצעות ליווי בנקאי סגור של בנק הפועלים. קבוצת DOI העמידה 3.2 מיליון ₪ לטובת ההון העצמי בפרויקט. הפרויקט הסתיים בהצלחה וברווח גבוה מהרווח המשוער בדוח האפס. DOI קיבלה חזרה את קרן ההלוואה בתוספת מנגנון של ריבית בתוספת רווחים מהפרויקט.

פרויקט להקמת 24 יח"ד ברעננה: היזם, חברה וותיקה שפועלת בעיקר באזור השרון, חתמה על הסכם קומבינציה לטובת הקמת פרויקט למגורים. הפרויקט מומן באמצעות ליווי בנקאי סגור של בנק ירושלים. קבוצת DOI העמידה 2.35 מיליון ₪ לטובת ההון העצמי בפרויקט. הפרויקט הסתיים בהצלחה וברווח גבוה מהרווח המשוער בדוח האפס. DOI קיבלה חזרה את קרן ההלוואה בתוספת מנגנון של ריבית בתוספת רווחים מהפרויקט.

לכל סיפורי ההצלחה לחץ כאן

שאלות נפוצות

הלוואה שאתם יכולים לקבל מחברות מימון כמונו – כלומר גופים פיננסים שאינם בנקים. גופים כאלה מאפשרים לכם לקבל אשראי נוסף, אפילו אם אתם מסורבי בנק. לרוב הלוואות חוץ בנקאיות ניתנות הרבה יותר מהר ועם הרבה פחות בירוקרטיה מאשר בבנק. אל מול הלוואה חוץ בנקאית מקובל כי ישנה בטוחה כלשהי, למשל: שעבוד של נכס.

העמדת נכס נדלן כבטוחה לטובת המלווה להבטחת כספי ההלוואה. במצב בו חלילה הלווה אינו עומד בתשלומי ההלוואה, הנכס יצא לתהליך מימוש אשר בסופו המלווה יקבל את יתרת חובו והיתרה שתיוותר תעבור לידי הלווה

בהעדר רישום בפנקס מקרקעי ישראל (טאבו) לבעל הנכס נרשמת זכות לבעלות/חכירה במנהל מקרקעי ישראל, משמעות הזכות הינה שכאשר יבוצע רישום בפנקס מקרקעי ישראל הרישום יבוצע בכפוף לשמירת זכויות בעל הנכס לבעלות/ חכירה.

בהעדר רישום בפנקס מקרקעי ישראל (טאבו) לבעל הנכס נרשמת זכות לבעלות על הנכס, לרוב קיים במקרה בו מדובר בנכס חדש אשר טרם נרשם כבית משותף.

הסכם המסדיר את יחסי השיתוף בחלקת מקרקעין בין מספר בעלי המקרקעין, ההסכם כולל חלוקה ותשריט המגדירים את חלקו של כל בעל מקרקעין.

זו הטבלה שתקבלו עם קבלת הלוואה. בטבלה הזו תראו פירוט של החזרי התשלומים העתידיים של ההלוואה – מועדי התשלום, הסכומים לתשלום מיום תחילת ההלוואה ועד למועד האחרון של התשלומים.

זוהי הערה שנרשמת בספרי רישום המקרקעין באשר לנכס. מטרתה להזהיר מתעניינים בנכס כי לנכס יש בעלי זכויות בנוסף לבעל הזכויות הרשום.

ניתוח כדאיות כלכלי לפרויקט נדלני המבוצע ע"י שמאי, ל DOI ניסיון רב שנים ויכולת ניתוח מקצועי, מעמיק ומהיר

אחוז המימון משתנה מעסקה לעסקה ויכול להגיע עד ל 70% משווי הנכס.

הערכת שווי המבוצעת באמצעות שמאי וכוללת התייחסות להיבטים משפטיים, תכנוניים, רישויים וכן התייחסות להפחתות בעת מכירה/ מימוש

שאלות נפוצות

הלוואה שאתם יכולים לקבל מחברות מימון כמונו – כלומר גופים פיננסים שאינם בנקים. גופים כאלה מאפשרים לכם לקבל אשראי נוסף, אפילו אם אתם מסורבי בנק. לרוב הלוואות חוץ בנקאיות ניתנות הרבה יותר מהר ועם הרבה פחות בירוקרטיה מאשר בבנק. אל מול הלוואה חוץ בנקאית מקובל כי ישנה בטוחה כלשהי, למשל: שעבוד של נכס.

זה למעשה רישום של נכס (שלכם או של צד ג’) לטובת הגוף המלווה לכם כבטוחה לתשלום החזרי ההלוואה. במצב בו חלילה אין עמידה בתנאי התשלום מועברת הנכס לידיו של הגוף המלווה.

זו הטבלה שתקבלו עם קבלת הלוואה. בטבלה הזו תראו פירוט של החזרי התשלומים העתידיים של ההלוואה – מועדי התשלום, הסכומים לתשלום מיום תחילת ההלוואה ועד למועד האחרון של התשלומים.

זוהי הערה שנרשמת בספרי רישום המקרקעין באשר לנכס. מטרתה להזהיר מתעניינים בנכס כי לנכס יש בעלי זכויות בנוסף לבעל הזכויות הרשום.

ניתוח כדאיות כלכלי לרויקט נדלני המבוצע ע"י שמאי, ל DOI ניסיון רב שנים ויכולת ניתוח מקצועי, מעמיק ומהיר

אחוז המימון משתנה מעסקה לעסקה ויכול להגיע עד ל 70% משווי הנכס.

הערכת שווי המבוצעת באמצעות שמאי וכוללת התייחסות להיבטים משפטיים, תכנוניים, רישויים וכן התייחסות להפחתות בעת מכירה/ מימוש

לשנות את התשובה ולרשום במקום: העמדת נכס נדלן כבטוחה לטובת המלווה להבטחת כספי ההלוואה. במצב בו חלילה הלווה אינו עומד בתשלומי ההלוואה, הנכס יצא לתהליך מימוש אשר בסופו המלווה יקבל את יתרת חובו והיתרה שתיוותר תעבור לידי הלווה

בהעדר רישום בפנקס מקרקעי ישראל (טאבו) לבעל הנכס נרשמת זכות לבעלות/חכירה במנהל מקרקעי ישראל, משמעות הזכות הינה שכאשר יבוצע רישום בפנקס מקרקעי ישראל הרישום יבוצע בכפוף לשמירת זכויות בעל הנכס לבעלות/ חכירה.

בהעדר רישום בפנקס מקרקעי ישראל (טאבו) לבעל הנכס נרשמת זכות לבעלות על הנכס, לרוב קיים במקרה בו מדובר בנכס חדש אשר טרם נרשם כבית משותף.

הסכם המסדיר את יחסי השיתוף בחלקת מקרקעין בין מספר בעלי המקרקעין, ההסכם כולל חלוקה ותשריט המגדירים את חלקו של כל בעל מקרקעין.

צור קשר

אנא מלא את פרטיך בטופס צור קשר ונציג מטעמנו יחזור אליך בהקדם האפשרי

  שם מלא *

  טלפון/סלולרי *

  אימייל *

  נושא

  ההודעה שלך

  פרטי התקשרות

  נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת בשעות הפעילות בין 09:00 – 18:00

  כתובת ומפת הגעה

  רח' סעדיה גאון 24 תל אביב, ישראל

  נותן האשראי: א.דורון מימון והשקעות בע"מ, מס' רשיון: 58520 / די.או.איי קפיטל בע"מ, מס' רשיון: 60288. בהתאם לדרישות החוק נכללת בזאת אזהרה לפיה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

  צור קשר

  אנא מלא את פרטיך בטופס צור קשר ונציג מטעמנו יחזור אליך בהקדם האפשרי

   שם מלא *

   טלפון/סלולרי *

   אימייל *

   נושא

   ההודעה שלך

   פרטי התקשרות

   נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת בשעות הפעילות בין 09:00-18:00

   כתובת ומפת הגעה

   רח' סעדיה גאון 24 תל אביב, ישראל

   לניווט עם וויז לחצו כאן

   נותן האשראי: א.דורון מימון והשקעות בע"מ, מס' רשיון: 58520 / די.או.איי קפיטל בע"מ, מס' רשיון: 60288. בהתאם לדרישות החוק נכללת בזאת אזהרה לפיה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.